Algemene Voorwaarden

1. Algemeen Richard Schultz Meubelmakerij (RSM) voert alle opdrachten uit volgens deze algemene voorwaarden. Door een opdracht te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Offertes en Overeenkomsten Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de klant.

3. Betaling Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt RSM zich het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

4. Levering Leveringstermijnen worden in overleg bepaald. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opdracht.

5. Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde goederen blijven eigendom van RSM totdat volledige betaling is ontvangen.

6. Garantie en Klachten RSM garandeert de kwaliteit van de geleverde producten. Klachten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. RSM zal gebreken kosteloos herstellen, mits deze tijdig en terecht zijn gemeld.

7. Aansprakelijkheid RSM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

8. Annulering Bij annulering van een opdracht is de klant een vergoeding verschuldigd van 50% van het totale factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen.

9. Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RSM is gevestigd.

10. Wijzigingen RSM behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de klant medegedeeld en treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via onze website of telefonisch.